Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
77/NQ-HĐND
10/07/2018 Nghi quyết về việc thông qua Đồ an quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên đến năm 2035
76/NQ-HĐND
10/07/2018 Nghi quyết Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
75/NQ-HĐND
10/07/2018 Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toàn ngân sách huyện năm 2017
73/NQ-HDND
26/06/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
72/NQ-HĐND
26/06/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
71/NQ-HĐND
26/06/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
70/NQ-HĐND
26/06/2018 Nghị quyết về việc sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Hòa
63/NQ-HĐND
15/12/2017 Nghị Quyết Về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
62/NQ-HĐND
15/12/2017 Nghị Quyết Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
61/NQ-HĐND
15/12/2017 Nghị Quyết Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Hòa
60/NQ-HĐND
15/12/2017 Nghị Quyết Về Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, trong 2 năm 2018, 2019
59/NQ-HĐND
15/12/2017 Nghị Quyết Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
58/NQ-HĐND
15/12/2017 Nghị Quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018
57/NQ-HĐND
15/12/2017 Nghị Quyết Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Võ Huy Thạc - Phó Chánh Thanh tra Huyện 0905.723.434
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập