Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Phú Hòa

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 06/05/2020


THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Phú Hòa

Thực hiện Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020.

UBND huyện Phú Hòa Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện như sau:

 1. Tổng số danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là là 52 thủ tục, trong đó:
 • Số thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 52 thủ tục (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
 • Số thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 13 thủ tục (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
 1. Thời gian triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với các thủ tục nêu trên kể từ ngày 05/5/2020.
 2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TẠI UBND HUYỆN PHÚ HÒA

  NĂM 2020

  (Ban hành kèm theo Thông báo số   212/TB-UBND ngày   05/5/2020
  của UBND huyện Phú Hòa)

   

  TT

  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  Mức độ 3

  Mức độ 4

  A.

  CẤP HUYỆN

   

   

  I.

  TƯ PHÁP

   

   

   

  Lĩnh vực Chứng thực

   

   

  1.  

  Cấp bản sao từ sổ gốc

  X

   

  1.  

  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  X

   

  1.  

  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

  X

   

  1.  

  Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

  X

   

  1.  

  Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  X

   

  1.  

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

  X

   

  1.  

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

  X

   

   

  Lĩnh vực Hộ tịch

   

   

  1.  

  Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

  X

  X

  1.  

  Cấp bản sao trích lục hộ tịch

  X

  X

  1.  

  Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

  X

  X

  1.  

  Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  X

  X

  1.  

  Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  X

  X

  II.

  NỘI VỤ

   

   

   

  Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

   

   

  1.

  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

  X

   

  2.

  Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

  X

   

  3.

  Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

  X

   

  4.

  Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

  X

   

  5.

  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

  X

   

  6.

  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

  X

   

  7.

  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

  X

   

  III.

  CÔNG THƯƠNG

   

   

   

  Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

   

   

  1.  

  Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  X

   

  1.  

  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  X

   

  1.  

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  X

   

  1.  

  Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  X

   

  1.  

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  X

   

  1.  

  Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  X

   

  1.  

  Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện. thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  X

   

  1.  

  Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

  X

   

   

  Lĩnh vực kinh doanh khí

   

   

   

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

  X

   

  IV.

  LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

   

   

  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

   

   

  1.

  Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.

  X

   

  2.

  Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

  X

   

  3.

  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  X

   

  4.

  Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  X

   

  5.

  Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

  X

   

  V.

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

   

   

  Lĩnh vực Xuất bản

   

   

  1.

  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

  X

   

  2.

  Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

  X

   

  VI.

  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   

   

  Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

   

   

  1.  

  Cấp bản sao, văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

  X

  X

  1.  

  Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

  X

  X

  1.  

  Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

  X

  X

  1.  

  Xét, duyệt danh sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

  X

  X

  1.  

  Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

  X

  X

  1.  

  Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

  X

  X

  1.  

  Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

  X

  X

  VII.

  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

   

   

   

  Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

   

   

  1.

  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  X

   

  2.

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  X

   

  3.

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  X

   

  4.

  Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

  X

   

  5.

  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

  X

   

   

  Thành lập và hoạt động Hợp tác xã

   

   

   

  Đăng ký thành lập Hợp tác xã

  X

   

  VIII.

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

   

   

  Lĩnh vực Đất đai

   

   

  1.

  Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

  X

   

  2.

  Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

  X

   

  IX.

  XÂY DỰNG

   

   

   

  Lĩnh vực Xây dựng

   

   

   

  Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

  X

   

  B.

  CẤP XÃ

   

   

  I.

  TƯ PHÁP

   

   

   

  Lĩnh vực hộ tịch

   

   

  1.

  Đăng ký khai sinh

  X

   

  2.

  Đăng ký kết hôn

  X

   

  3.

  Đăng ký khai tử

  X

   

  4.

  Đăng ký giám hộ

  X

   

  5.

  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  X

   

  6.

  Cấp bản sao trích lục hộ tịch

  X

   

  II.

  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   

   

  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

   

   

   

  Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  X

   

   


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Hồ Minh Phú - Chánh Thanh tra Huyện 0905.966.811
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
 • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
 • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
 • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
 • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
 • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập