Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức giao ban liên tịch với các Hội đoàn thể

Chuyên mục: Kinh tế - Nông nghiệp nông thôn | Đăng ngày: 20/11/2020

Ngày 04/9/2020, tại phòng họp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Liên tịch: NHCSXH – Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện Phú Hòa tổ chức họp giao ban định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện ủy thác vốn vay 10 tháng và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020.

Tham dự cuộc họp có các Lãnh đạo: Ngân hàng chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên CS HCM huyện Phú Hòa.

Tại cuộc họp, NHCSXH thông qua dự thảo báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện ủy thác giữa NHCSXH huyện với các Hội đoàn thể 10 tháng và triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến 31/10/2020:  tổng dư nợ ủy thác qua các Hội Đoàn thể là 328 tỷ 646 triệu đồng/10.587 hộ vay, chiếm 99,91% tổng dư nợ, với 255 tổ, bình quân mỗi tổ quản lý dư nợ 1 tỷ 289 triệu đồng. Nợ quá hạn 310 triệu đồng, giảm 14 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ NQH là 0,09%. Nợ quá hạn: 310 triệu đồng, tỷ lệ 0,09%, tăng 14 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ giảm 0,012%. Nợ khoanh: 1.336 triệu đồng/46 hộ, tỷ lệ: 0,41%, tăng 603 triệu đồng so với đầu năm. Huy động tiền gửi tiết kiệm Qua tổ TK&VV là 13 tỷ 222 triệu đồng, tăng 1 tỷ 827 triệu đồng so với đầu năm. Chất lượng Tổ TK&VV có 255 tổ TK&VV, giảm 4 tổ so với đầu năm, trong đó có: 205 tổ tốt, chiếm 80,39%; 44 tổ khá, chiếm 17,25%; 6 tổ trung bình, chiếm 2,35%.  Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn qua ủy thác đạt 94,84%, tăng 4,18% so với đầu năm. Lãi tồn tăng 190 triệu đồng so với đầu năm, trong đó: Hội nông dân tăng 11 triệu đồng, Hội LHPN tăng 92 triệu đồng, Hội CCB tăng 59 triệu đồng, Đoàn thanh niên tăng 29 triệu đồng.

Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020, các Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các cấp Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục thực hiện tốt nội dung văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận đã ký. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

- Phối hợp thực hiện các nội dung tín dụng chính sách cụ thể như sau:

+ Phối hợp, tổ chức bình xét cho vay kịp thời, và giải ngân kịp thời, đạt kế hoạch; Thực hiện rà soát sâu sát các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, Nsvsmt nông thôn, HSSV, cho vay kịp thời. Đối với nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Trung ương hội, tham mưu tỉnh Hội thực hiện phân giao chỉ tiêu theo dư nợ về huyện để chủ động giải ngân kịp thời nguồn vốn thu hồi, tránh tồn đọng vốn.

+ Tuyên truyền cho vay NOXH đối với công nhân đang làm việc tại cụm khu công nghiệp chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát có nhu cầu vay vốn.

+ Các Hội đoàn thể lập kế hoạch cùng NHCSXH đôn đốc thu hồi lãi tồn đọng gần 200 triệu đồng phát sinh tăng so với đầu năm, tăng cường tuyên truyền vận động gửi tiết kiệm qua tổ về tận hộ vay.

+ Khách hàng duy trì số dư tiết kiện qua tổ TK&VV tối thiểu dưới 10%/ tổng dư nợ. Phấn đấu tối thiểu 90% tổ viên tham gia gửi tiết kiệm, hiện nay bình quân hàng tháng chỉ có 65% tổ viên tham gia.

+ Giảm nợ quá hạn các Hội đã phát sinh tăng trong kỳ đảm bảo 2 tháng tiếp theo không để phát sinh tăng nợ quá hạn..các đơn vị nhận ủy thác có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,2% phải phấn đấu dưới 0,2%, chủ động phân tích các khoản nợ khoanh và đôn đốc trả dần, phấn đấu tỷ lệ nợ khoanh dưới 0,3% nhất là các xã, thị trấn có phát sinh nợ khoanh tăng so với đầu năm 2020.

+ Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ liền canh liền cư theo công văn số 28/CV-BĐD ngày 20/12/2019 của Trưởng Ban đại diện, Phó Chủ tịch UBND huyện, đến 31/12/2020 đạt 100% xã, thị trấn có tổ chức thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi. Thường xuyên triển khai tại điểm giao dịch xã, các cuộc họp nội dung Thông báo số 560/NHCS-KHTD ngày 12/10/2020, của Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Yên về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Yên. Với mức lãi suất mới được áp dụng kể từ ngày 13/10/2020, cụ thể lãi suất từ 12 tháng trở lên 5.8%/năm..

- Phối hợp chặt chẽ với Tổ TK&VV, trưởng thôn (khu phố) theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời hộ vay vốn còn dư nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú để báo cáo, tham mưu UBND xã các giải pháp thực hiện đôn đốc thu hồi hoặc bàn giao dư nợ đến nơi ở mới. Theo dõi các trường hợp đi làm ăn xa, bỏ địa phương về quê nhân dịp lễ, Tết.... báo cáo chính quyền địa phương, ngân hàng có giải pháp đôn đốc thu hồi nợ.

- Chỉ đạo Hội đoàn thể cấp xã, thị trấn thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2020, thực hiện kiểm tra tổ TK&VV, hộ vay đảm bảo số lượng và chất lượng, thực hiện kiểm tra 100% món vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn đúng mục đích trong suốt quá trình vay vốn, chịu trách nhiệm đối với các trường hợp hộ vay sử dụng vốn sai mục đích nhưng không kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh kịp thời. Theo dõi chặt chẽ, sâu sát đến tổ TK&VV, hộ vay để nắm bắt thông tin, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các tiêu cực phát sinh, phối hợp hạn chế tình trạng tín dụng đen. Chỉ đạo Hội đoàn thể cấp xã, tổ TK&VV chấp hành tốt việc sinh hoạt tổ hàng tháng, lập kế hoạch sinh hoạt tổ TK&VV báo cáo hội đoàn thể cấp huyện để theo dõi, đồng thời hội đoàn thể cấp huyện cử cán bộ dự họp một số tổ, phối hợp với NHCSXH cùng cấp kiểm tra, chấn chỉnh công tác sinh hoạt tổ TK&VV hàng tháng. Kiện toàn các Tổ, Hộ liền canh, liền cư đến 30/11/2020 dứt điểm, không để khách hàng vay vốn nằm chồng chéo không phù hợp với khu vực tổ trưởng sinh sống.

- Chủ động phân tích các khoản nợ đến hạn trước 03 tháng, tham mưu UBND xã có giải pháp, kế hoạch đôn đốc, xử lý thu nợ đến hạn. Nâng tỷ lệ thu nợ đến hạn kỳ cuối đạt tối thiểu 95%, thu nợ 100% món nợ đến hạn theo phân kỳ đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm và tối thiểu 50% các món vay thuộc chương trình khác.

- Tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, Hội đoàn thể chuẩn bị và báo cáo tình hình nhận ủy thác trong khi giao ban, tổ chức giao dịch nghiêm túc, chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng tỷ lệ giao dịch tại xã đạt tối thiểu: giải ngân 95%, thu nợ 85%, thu lãi 98%. Chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt các công việc tại điểm giao dịch xã; tuyệt đối không giao dịch thay cho tổ trưởng tổ TK&VV; tham mưu báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND, Ban giảm nghèo xã xử lý‎ dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo Hội đoàn thể cơ sở chi hỗ trợ các thành phần tham gia quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách như trưởng thôn, khu phố, Ban giảm nghèo... Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động thi đua khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tham gia quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, gắn chỉ tiêu chất lượng tín dụng NHCSXH vào chỉ tiêu thi đua của đơn vị.Tùy vào quy mô hoạt động của từng đơn vị, thực hiện theo định kì tháng hoặc quý, số lượng  từ 1-3 tổ, mức chi khen thưởng là 200.000 đồng/tổ TK&VV.

- Tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện các chính sách cho vay hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện./.

Phong Lê


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Hồ Minh Phú - Chánh Thanh tra Huyện 0905.966.811
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập