Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2024


THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện Phú Hòa về tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Trị huyện Phú Hòa năm 2024; Công văn số 648/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/4/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về việc ý kiến thẩm định các kế hoạch của UBND huyện Phú Hòa về tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã năm 2024; 

UBND huyện Phú Hòa thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí, đơn vị cần tuyển: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, UBND xã Hòa Trị.

3. Đối tượng tuyển dụng: Thực hiện theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện Phú Hòa về tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Trị huyện Phú Hòa năm 2024.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Tiêu chuẩn chung

Đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể như sau: 

- Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

- Đối với công chức là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngoài các tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Đảm bảo các quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Khoản 3, Điều 17, Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau: 

+ Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;

+ Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

+ Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

3. Điều kiện dự tuyển 

Đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 36, Luật cán bộ, công chức và Khoản 1, Điều 17, Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

+ Đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

+ Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng; có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam.

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

+ Các trường hợp khác do Nhà nước quy định.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

Được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỀN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

b. Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

- Thang điểm: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Người trúng tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định.

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyến dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Thông báo này (phiếu dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác và minh bạch).

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/5/2024 đến hết ngày 14/6/2024.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Phú Hòa (địa chỉ:

- Trụ sở UBND huyện Phú Hòa, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Có thông báo cụ thể sau, thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Phú Hòa và thông báo đến từng thí sinh dự tuyển.

4. Lệ phí xét tuyển 

Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ Hội đồng xét tuyển sẽ tổng hợp số lượng người đăng ký dự tuyển và căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức để thông báo thu lệ phí dự tuyển theo quy định.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Phú Hòa, số điện thoại 02573.887.699 để được giải đáp, hướng dẫn./.

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập