Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
08/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về việc diều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
06/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2017
05/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018
04/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019
03/NQ-HĐND_2019
10/07/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019
02/NQ-HĐND_2019
09/07/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021
01/NQ-HĐND
09/07/2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.
90/NQ-HĐND
13/12/2018 Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ hợp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021
89/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
88/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
87/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Hòa
86/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019
85/NQ-HĐND
13/12/2018 Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
84/2018/NQ-HĐND
13/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
83/NQ-HĐND
12/12/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
82/NQ-HĐND
12/12/2018 Về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
81/NQ-HĐND
12/12/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021
80/NQ-HĐND
12/12/2018 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
77/NQ-HĐND
10/07/2018 Nghi quyết về việc thông qua Đồ an quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên đến năm 2035

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Hồ Minh Phú - Chánh Thanh tra Huyện 0905.966.811
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa

Thống kê truy cập