Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
17/NQ-HĐND
07/07/2020 nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND
07/07/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020
15/NQ-HĐND
07/07/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019
14/NQ-HĐND
07/07/2020 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tê - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2020
08/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về việc diều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
06/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2017
05/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018
04/NQ-HĐND
10/07/2019 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019
03/NQ-HĐND_2019
10/07/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019
02/NQ-HĐND_2019
09/07/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021
01/NQ-HĐND
09/07/2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.
90/NQ-HĐND
13/12/2018 Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ hợp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021
89/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
88/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý
87/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Hòa
86/NQ-HĐND
13/12/2018 Về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019
85/NQ-HĐND
13/12/2018 Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
84/2018/NQ-HĐND
13/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
83/NQ-HĐND
12/12/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Hồ Minh Phú - Chánh Thanh tra Huyện 0905.966.811
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập