Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
170/KH-UBND
24/09/2018 Về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
166/KH-UBND
10/09/2018 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
120/KH-UBND
12/06/2018 Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Hòa đến năm 2020
111/KH-UBND
31/05/2018 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018
148/KH-UBND
18/07/2018 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
147/KH-UBND
18/07/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện Phú Hòa
143/KH-UBND
13/07/2018 Kế hoạch thục hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 27/4/2018 của Huyện ủy Phú Hòa về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới"
142/KH-UBND
13/07/2018 Kế hoạch triển khai kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 27/4/2018 của Huyện ủy Phú Hòa về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".
137/KH-UBND
06/07/2018 Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Hòa
127/KH-UBND
22/06/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đao đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
132//KH-UBND
28/06/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệt hống thông tin đất đai
113/KH-UBND
01/06/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện
97/KH-UBND
11/05/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phú Hòa
100/KH-UBND
15/05/2018 Kế hoạch nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công PAPI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018
90/KH-UBND
24/04/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn huyện
81/KH-UBND
12/04/2018 Về tuyên truyền công tác biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2018
75/KH-UBND
04/04/2018 Kế hoạch về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018
57/KH-UBND
15/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 86-KH/HU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
45/KH-UBND
27/02/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
51/KH-UBND
06/03/2018 Kế hoạch Thực hiên Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021" trên địa bàn huyện Phú Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Võ Huy Thạc - Phó Chánh Thanh tra Huyện 0905.723.434
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập